Verslag overlegcomité 02-11-2015

Aanwezige bestuursleden RAFC:

Yorik Torreele, Patrick De Cuyper

Aanwezige supportersvertegenwoordigers:

Jorgen van Laer (ACT), Wim Geerts (ACT), Filip Vangilbergen (FASC) en Robert Vinck (FASC)

1)      Bespreking agendapunten die geagendeerd worden door het bestuur van RAFC
Nieuws uit de bestuurskamer

Commerciele cel
Na het besluit van de vorige commercieel verantwoordelijke om de functie als commercial manager niet verder te zetten is de club nog op zoek naar een nieuwe, vaste commercial manager.
Dit staat zeer hoog op de agenda aangezien het de professionaliteit enkel maar zou vergroten en er dan ook actief op zoek kan gegaan worden naar (nieuwe) sponsors.
Momenteel gebeurt dit nog eerder ad hoc (Mercedes) of moet er nog in dezelfde vijver gevist worden.
Er waren ook een aantal kandidaten uitgekozen door Michael Schouwaerts die op verschillende niveau’s naar sponsoring moesten gaan zoeken, maar daar ontbreekt momenteel de aansturing nog wat. Daarom zou de club graag tegen de volgende directievergadering iemand aangeduid hebben als nieuwe, commerciele manager.

Stadionsubsidie
Er is ondertussen al contact opgenomen met de Vlaamse regering na het besluit om geen subsidie toe te kennen aan Club Brugge.
De club wacht momenteel op een brief van de overheid aangezien deze nu terug contact zouden opnemen met Lokeren en RAFC.
De subsidie van de Stad Antwerpen is ook nog niet in orde ondertussen. Er is nogmaals bevestigd door de Stad dat er nog wel steeds geld voor beschikbaar is, maar de club diende weer extra garanties neer te leggen dat ze financieel capabel zijn om beslag van schuldeisers/derden te dragen zodat er geen beslag kan gelegd worden op deze subsidies en deze dus wel degelijk naar de aannemers gaan die de verbouwing gefinancierd hebben. Deze voorwaarden zouden zelfs nog strenger zijn dan het BAS.

Sportballon
De site naast de vijver is opgeruimd ondertussen en de beton voor de grondwerken is besteld. Van zodra deze gegoten is en gedroogd kan men de verdere voorbereidingen treffen voor de plaatsing van de sportballon.

Bezoekersvak – doorgang seats/T1
Na de verplaatsing van het bezoekersvak kon er de eerste wedstrijd geen doorgang voorzien worden van de seats naar T1 en moesten mensen rond gaan via de baan.
Dit is ondertussen opgelost door een sas te maken, waarvoor beton is gegoten en hekken zijn geplaatst. Hierdoor kunnen de mensen die van de seats naar T1 willen of omgedraaid van de bezoekers gescheiden worden.

2)      Feedback op de LOI draft die werd overhandigd begin september
Patrick De Cuyper verklaart zich inhoudelijk en principieel akkoord met de gepresenteerde LOI die begin september overhandigd werd aan de club.
Zijn advocaten buigen zich over de punten en komma’s in de LOI aangezien er hiervoor ook aanpassingen dienen te gebeuren in de statuten van de club en ACT as ONE. Zij zullen met een voorstel komen tot de nodige aanpassingen waarna er hopelijk snel tot ondertekening kan overgegaan worden.

3)      Opvolging punten vorige verslag

Fietsenstalling T2/3
Dit punt is terug ter sprake gekomen en er zou een oplossing uitgewerkt worden voor plaatsing van deze fietsenstallingen samen met deze aan de sportballon.
Dit zouden herbruikte stallingen zijn vanuit de Stad Antwerpen, die op andere plaatsen werden afgebroken.
Er was tevens een vraag gestuurd aan district Deurne en de club hoopt hier ook nog iets van terug te horen.

Extra voorverkooppunten
Naar aanleiding van de vele vragen naar extra voorverkooppunten werd dit nog eens op tafel gelegd door ACT.
Er werd een voorstel gedaan om een extra verkooppunt te plaatsen in centrum Antwerpen (United Brands). Dit is echter niet mogelijk aangezien UB daar geen extra personeel voor kan voorzien momenteel.
ACT stelde dan op haar beurt een café voor (Salamander in de studentenbuurt) en samen met FASC en de input van de club kwam de mogelijkheid op tafel om eventueel ook via café’s waar supportersclubs zijn gevestigd tickets te verdelen.
Men zou dan tot woensdag voor de wedstrijd tickets kunnen bestellen in deze café’s en deze ook te betalen ter plekke. Deze worden dan geleverd aan deze café’s op donderdag zodat ze afgehaald kunnen worden.
De club ging dit opnieuw bekijken en zou daar spoedig feedback over geven.
 
Controle ingang T2/3
De club probeert de controle nog verder op te voeren en vooral de mensen die dit doelbewust doen eruit te halen (zij zijn ook strafbaar door de voetbalwet)
Hiervoor zoekt de club echter nog steeds naar extra vrijwilligers die de controle kunnen uitvoeren.
Personen die hiervoor interesse hebben kunnen zich melden bij Frank Verhulst of via info@actasone.be
Naar volgend jaar toe zullen de designs van de abonnementen ook zeker aangepast worden en zullen er verschillende kaarten komen voor de parking abonnementen.

Publicatie Staatsblad NV en VZW
De publicatie werd 2 weken geleden verstuurd en zou in de loop van week 45 of 46 moeten verschijnen in het Staatsblad.

Horeca inkomsten nog via VZW RAFC Future? Wie zit daar in het bestuur?
Klopt. Robert Restiau, Gunter Hofmans en Paul Heylen hebben daar ontslag uit genomen en momenteel is Patrick de Cuyper de enige bestuurder.

4)      Sportief

Zijn er nog uitgaande/inkomende transfers te verwachten tijdens de winterstop?
De club wil eerst even de positie afwachten na de heenronde en einde december om te bekijken of er nog (aanzienlijk) zal geïnvesteerd worden.
Als er enige kans bestaat om te promoveren zal dit zeker het geval zijn.
Uitgaand zal er zeker ook nog één en ander gebeuren en eveneens onder de vorm van uitleenbeurten.

Wat is de band met JS Sportsmanagement, aangezien zeer veel spelers in de portefeuille zitten van Patrick de Koster?
Patrick de Koster heeft al zeer lang een band met PDC op professioneel gebied en geloofde van in het begin in het project. Hij was de beslissend factor om bijvoorbeeld Colpaert en N’diaye te overtuigen om de stap naar RAFC te zetten.
Hij gelooft heel sterk in het project en moest RAFC de stap naar eerste kunnen zetten of mee draaien aan de top alvast is het een duidelijk signaal voor bepaalde spelers dat ze hier ook hun carrière kunnen herlanceren.
Er wordt echter ook nog met andere makelaars samen gewerkt zoals Mortelmans (Dedecker en Omolo), Ngouye (Limbombe), etc...
 
Wie bevolkt de scouting cel van RAFC momenteel?
Patrick de Cuyper met assistentie van zijn oud netwerk. Hier wil men echter in de toekomst verder werk van maken om dit uit te bouwen zoals het een (top) club betaamt.

5)      Licentie

Wat is de stand van zaken m.b.t. de tussentijdse licentie controle einde van dit jaar ?
Lopen er momenteel al afbetalingen of wanneer dienen de eerste afbetalingen te starten?
De vragenlijst van de bond is ontvangen en werd reeds doorgenomen.
Momenteel lopen er geen betalingsachterstanden volgens de club.
De controle zelf zal plaats vinden op 11/12 of 14/12. Dit gaat onder meer over de RSZ, Bedrijfsvoorheffing en steekproeven op 3 spelers waar men alles napluist, etc...

6)      Conflict met EW voor de arbitragecommissie van de KBVB

Wat is de stand van zaken in dit conflict ? Er zou normaal een zitting zijn begin oktober ?
Origineel werd er een dading gesloten voor 1/3 onder voorwaarde dat er een akoord was met alle historische schuldeisers.
Na de intrekking van dit akkoord door Mr. Wauters werd er opnieuw samen gezeten en werd er een akkoord bereikt voor 1/2 (2,6 miljoen) zonder opschortende voorwaarden gespreid over 5 jaar. Dit ging over de 3,4 miljoen die de expert had aangeduid in de arbitrage en de 1,8 miljoen permanente financiering.
Van deze afbetaling is ondertussen ook al een eerste schijf geregeld volgens de club.
De arbitrage die Mr. Wauters verder wilde zetten zou normaal gezien begin oktober zijn voorgekomen maar is verdaagd omwille van de ziekte van 1 arbiter.

7)      Aanvaarding Jorgen van Laer als lid directiecomité

Na de stemming op de AV van dinsdag 27/10/2015 en de aanvaarding daar is Jorgen van Laer voorgedragen als lid van het directiecomité van de RAFC Management NV.
Hij werd hier ook aanvaard door de club en het comité zal 1 maal per maand plaats vinden.
Verdere details moeten nog uitgewerkt worden intern met de club.

8)      Community werking

Opvolging vergadering Stad Antwerpen / RAFC / ACT as ONE
Er zal een nieuwe datum gepland worden met deze partijen. ACT neemt hiervoor het initiatief.

9)       Allerlei

Bezoekersvak
Werd hierboven reeds deels besproken. De club begrijpt dat er vragen zijn van grotere clubs en bekijkt ook of ze hiervoor dan nog zitplaatsen kunnen aanbieden.
Zo kon Cercle reeds beschikken over een 50-tal tickets (voornamelijk voor bestuur en medewerkers in de seats of T1 vakken B of D.

Beleid i.v.m. vrijkaarten (medewerkers clubblad, vlaggendragers, ex bestuursleden)
De club heeft hier een lijn in proberen te trekken aangezien er een overvloed aan gratis kaarten in omloop waren.
Ze zullen echter met de verschillende mensen herbekijken hoe dit in de toekomst verder kan geregeld worden en of er andere afspraken omtrent gemaakt kunnen worden.