VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015

Voorwoord

Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen, toch een iets hogere opkomst dan verwacht. Jorgen van Laer is verontschuldigd omwille van ziekte.

Toelichtingen

1) Toelichting jaarrekening en financiën 

Kapitaal einde boekjaar (30/06/2015 )           € 289.147,50

Omzet einde boekjaar (30/06/2015)             € 53.970,58
Nettowinst na belasting (30/06/2015)            € 43.723,38

De omzet bestaat uit o.a. lidgelden, merchandise en diverse georganiseerde activiteiten.

Huidige stand kapitaal (30/09/2015)              € 304.976,66

Huidige omzet (30/06/2015 - 30/09/2015)     € 8.329,28
Nettowinst na belasting (30/09/2015)            € 829,20

Totale stand van de rekeningen op 30/09/2015 – 291.348,80 euro + 4.823,45 euro

Het kapitaal van de leden (€125,00/lid) staat vast op een geblokkeerde rekening.
Met dit geld kan niets gebeuren zonder instemming van een (buitengewone) Algemene Vergadering.

Indien gewenst kunnen leden steeds de jaarrekeningen inkijken op onze hoofdzetel of deze
opvragen.

2) Toelichting bij termijn doelstelling

In de statuten van AA1 stond oorspronkelijk de doelstelling om tegen 06/2015 participatie in de club te verkrijgen, maar het doel van de vereniging wordt omschreven als oneindig in de tijd. 
De participatie is tot op heden nog niet het geval, maar dat betekent niet dat de doelstelling wijzigt. De vooropgestelde datum is hierbij niet bindend.

3) Toelichting verwezenlijkingen ACT as ONE in het afgelopen jaar

3A) Akkoord met FASC en AA1 (10/07/2015)

Zoals reeds gecommuniceerd in de media en via verschillende sociale media. 

3B) Opstart overlegcomité (25/08/2015)

Ondertussen vonden er reeds 2 comités plaats. 

Het volgende comité is voorzien op 02/11/2015 (verslag zal hiervan volgt spoedig)

Op deze comités worden o.a. vragen van supporters besproken. Deze kunnen nog steeds doorgegeven worden via overlegcomite@actasone.be 

3C) Verschillende gesprekken reeds gevoerd over de community-werking door ACT as ONE onder de noemer van RAFC.

Hierbij zijn ook de sportdienst van de Stad Antwerpen en andere afdelingen betrokken die daarbij de toegevoegde waarde van ACT as ONE in zien. Zij sporen de club daarom aan om op vlak van community samen toe te werken naar een groot overkoepelend project.


3D) Voorstel tot oprichting van een ombudsdienst

Een ombudsdienst is de voorloper van de zogenaamde supporters Liaison Officer.

Mocht Antwerp de kans hebben om volgend seizoen naar 1e klasse te stijgen, is het een verplichting een Supporters Liaison Officer (SLO) in dienst te hebben!

Ter voor bereiding hiervan wil AA1 in samenwerking met de club nu reeds een ombudsdienst opstarten. De supporters kunnen via de ombudsdienst vragen, bemerkingen, klachten en voorstellen kenbaar maken.

Deze worden gebundeld en op regelmatige basis via de ombudsdienst met iemand van het RAFC-management besproken. Met wie dit zal worden onderhandeld moeten we nog vernemen.

De antwoorden zullen op regelmatige basis kenbaar worden gemaakt. Ze worden bovendien online in een archief bewaard zodat wederkerende vragen opgezocht kunnen worden en mensen ook naar daar doorverwezen kunnen worden. De concrete werking moet hierbij nog worden bepaald.

3E) Voorstel tot toetreding van een lid van AA1 tot het directiecomité

AA1 zal Jorgen Van Laer voorstellen als kandidaat hiervoor. Hierover wordt later op de vergadering door de leden gestemd.

3F) Toelichting verwezenlijkingen van verschillende projecten ten voordele van de club

- Diverse leden en andere vrijwilligers hielpen bij verbouwings- en verbeteringswerken aan het stadion.

ACT vraagt op de vergadering voor deze mensen nogmaals een overdonderend applaus, aangezien zonder hen tribune 1 en misschien zelfs andere delen van het stadion nog niet open zouden zijn.

- ACT as ONE voorziet de club ook met logistieke en operationele hulp.

Zo heeft onze vereniging via enkele sponsors 2 koelcontainers ter beschikking gesteld zodat er steeds koud bier voorzien is (zelfs als de Bosuil uitverkocht is). Hiermee zorgen we ervoor dat de club een operationele kost uitspaart van ongeveer 2.500 euro per thuiswedstrijd. 
Daarnaast hebben we ook geholpen met andere, kleine zaken zoals transporten, opkuis, etc...

- Diverse medewerkers van AA1 werken momenteel reeds samen met de club om te helpen aan de wederopbouw van RAFC.

Serge Van Hove (marketing) en Luk Wuyts (sales) werken momenteel voor de club in
hun respectievelijke verantwoordelijkheden.

- Voorstel voor fandorp

 Het fandorp moet nog verder worden uitgewerkt tot we een echt familiedorp hebben waar alle supporters en dus ook families zich welkom voelen, zowel voor als na de wedstrijd (zie presentatie).

4) Presentaties/debatten

AA1 blijft eveneens actief rond het verdedigen/uitleggen van supportersparticipatie op nationaal vlak. Zo sporen we ook de politiek verder aan om dit thema niet enkel op de agenda te plaatsen, maar er ook effectief werk van te maken zodat clubs dit moeten incorporeren in hun werking.
Een overzicht:

- presentatie op AV ‘Socios Standard’

- verschillende televisie-debatten

- conferentie ‘Supporters Direct’ in Hamburg

- gesprekken met Gent en City Pirates over community werking

- presentatie op 2e supportersavond van ‘GeelZwart’ (Lierse)

5) Toelichting bij de LOI

AA1 heeft begin september een LOI (Letter of Intent) voorgesteld aan en afgegeven bij de club.

De bedoeling hiervan is de samenwerking tussen ACT as ONE en de club vast te leggen. Golden Share en community-werking zijn enkele punten die hierin worden vermeld, net zoals de reeds hoger aangehaalde ombudsdienst, lid directiecomité en permanent overleg.

5A) Golden Share
geeft de Antwerpsupporters het vetorecht over

- het stamnummer

- de clubnaam

- de kleuren

5B) Community
Er zijn verschillende gesprekken tussen RAFC, ACT as ONE en de stad Antwerpen over community werking. ACT zal de community-werking ondersteunen en uitvoeren op een zo ruim mogelijke wijze. 
De daadwerkelijke uitvoering van de projecten zal in overleg en samenwerking met alle betrokken partijen gebeuren.

6) Oproep kandidaten/voorstellen

1) ombudsdienst (voorloper van de supporters Liaison Officer)

Kandidaturen kunnen worden ingediend t/m 31/12/2015 Via mail : info@actasone.be
Gemotiveerde kandidaturen met eventuele ervaring in dergelijke functies of binnen supportersorganen.

2) Bestuursverkiezing 03/2016
In maart 2016 eindigt het mandaat van de huidige bestuurders. Er zal een nieuw bestuur worden gekozen door alle leden. Het bestuur zal bestaan uit max. 9 personen.
Wie zich kandidaat wil stellen kan dit doen t/m 30/01/2016

Via mail : info@actasone.be Gemotiveerde kandidaturen met eventuele ervaring in dergelijke functies of binnen supportersorganen.

3) voorstellen fandorp

Voorstellen zijn welkom t/m 30/11/2015  Via mail : info@actasone.be

4) community-werking

-  ACT as ONE vraagt om voorstellen omtrent de community-werking aan ons over te maken.

Voorstellen kunnen worden geformuleerd : Via mail : info@actasone.be 
- Van zodra er voorstellen zijn zullen er uiteraard ook heel wat vrijwilligers nodig zijn.

Vrijwilligers kunnen zich daarom nu reeds kandidaat stellen! Via mail : info@actasone.be 

7) Te stemmen punten aangaande statutenwijziging en directiecomité RAFC

Management NV
1) akkoord over de jaarrekening en verlening décharge aan de bestuurders voor de gepresenteerde jaarrekening

stemresultaat :                    Ja                    Neen

                                         118                          2

De jaarrekening en verlening décharge is goedgekeurd. 
 

2) uitbreiding van het aantal volmachten per persoon van 1 naar 3 bij toekomstige stemmingen

stemresultaat :                    Ja                    Neen

                                         111                          9

Aangezien dit agendapunt een statutenwijziging inhoudt is voor de goedkeuring in een eerste stemronde een gekwalificeerde meerderheid van het totaal aantal leden nodig, dit agendapunt zal bij een volgende vergadering daarom opnieuw op de agenda geplaatst worden waar een eenvoudige meerderheid van stemmen volstaat om dit punt goed te keuren. 
 

3) kandidatuur van Jorgen van Laer als lid voor het directiecomité van de RAFC Management NV

stemresultaat :                    Ja                    Neen

                                         119                          1

De kandidatuur van Jorgen Van Laer is aanvaard.

We sloten de algemene vergadering af met een vragenronde, een aantal van die vragen kan je terugvinden op onze Facebookpagina.

Met rood-witte groeten, 

ACT as ONE

 Hier kan je een PDF van dit verslag terugvinden.