Verslag Algemene Vergadering ACT as ONE 5 december 2016

Hieronder volgen (cursief) de agendapunten van de AV van ACT as ONE van 5 december 2016 en hun behandeling dan wel de resultaten (indien van toepassing).

-          Bespreking jaarrekening 2015-2016, stemming goedkeuring jaarrekening 2015-2016 met décharge bestuur

De pdf van de jaarrekening vind je hier.

De jaarrekening werd bij stemming goedgekeurd door de aanwezige werkelijke leden (owners) op de Algemene Vergadering.

De jaarrekening werd unaniem door de aanwezigen goedgekeurd.  

-          Toelichting over een ‘nieuw supportersorgaan’ door de oprichters ervan

De heren Dennis T’Jampens en Jan Van Cauwenbergh lichtten de contouren toe van een nieuw supportersorgaan waar zij mee oprichters van zijn. Het doel van het nieuwe orgaan is alle bestaande supportersverenigingen en –federaties te overkoepelen, inclusief ACT as ONE.

-          Toelichting bij de Tijdlijn (gepubliceerd op 18/10/2016, hier raadpleegbaar)

-          Eisenpakket van ACT as ONE ten overstaan van het clubbestuur

-          Werving van steunende leden van ACT as ONE

-          Het bevriezen van de jaarlijkse lidgelden voor de ‘owners’ voor minstens 2 jaar

-          ‘ACT as ONE: de stand van zaken’. Debat over de toekomst van ACT as ONE met alle aanwezigen

Al deze agendapunten kwamen aan bod tijdens de uiteenzetting over ‘ACT as ONE: de stand van zaken’. De PowerPoint-presentatie bij de behandeling van deze agendapunten vind je hier. In deze presentatie vind je ook de nodige informatie omtrent de eenmalige mogelijkheid tot terugbetaling van het ownergeld.

-          Vragenronde

De vragenronde sloot inhoudelijk aan op het open debat.