Verslag overlegcomité 08-02-2016

Aanwezig: Patrick Decuyper, Yorik Torreele, Robert Vinck, Filip Vangilbergen, Frank Verhulst, Wim Geerts, Steffen Peelmans

1)      Bespreking agendapunten die geagendeerd worden door het bestuur van RAFC
Patrick Decuyper verwacht dat de licentie makkelijker behaald zal worden dan vorig jaar en wel omdat de club minder afhankelijk is van de bevriezingen van de schulden van de grootste schuldeisers. Noch de zaak Wauters, noch de betwisting met Mintjens mogen daar invloed op hebben.

Om qua lichtsterkte aan de licentievereisten te voldoen werden 2 extra lichtmasten geplaatst.

De club verwacht de licentie ‘de plano’ te behalen, wat zo veel wil zeggen als ‘onmiddellijk, zonder verder onderzoek’.

Patrick Decuyper bevestigt op vraag van Filip Vangilbergen dat met Tania Mintjens er gesprekken lopende zijn om tot een overeenkomst te komen voor hun uitstaande schuld. Het recht van opstal (37 jaar) zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer verlengd worden tenzij er een verder akkoord kan gevonden worden.

Wim Geerts: borg EW

8,5 miljoen euro lening zal Goala de eerste jaren niet terugvragen om de schuldpositie van de club niet te hypothekeren.

1 miljoen subsidies van de stad moet naar Luc Van Thillo en enkele andere aannemers.

De subsidie werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het miljoen zou wel teruggeschroefd worden naar 900.000 euro. De overige 100.000 euro dienen naar andere werken te gaan, zoals Tribune 2, extra verlichting, enz.
Hiervoor dienen de facturen ingediend te worden als bewijs van de uitgevoerde werken. 

2)      Nieuws uit de bestuurskamer

3)      Feedback/finalisering LOI draft die werd overhandigd begin september met daarbij horende verankering van de NUNACO bij de supporters
De club stelt dat het voor haar moeilijk is om met twee supportersorganen te praten, FASC en ACT as ONE, wat het onderbrengen van de NUNACO bij de fans voor haar een heikele zaak maakt. (*) De club stelt daarom voor de NUNACO te verankeren in de statuten van de nv RAFC Management (dit zou uiteraard pas van kracht zijn zodra het stamnummer – na aanzuivering van de schulden – van de vzw RAFC naar de nv RAFCM verhuist).

ACT as ONE is bereid dit voorstel te bekijken na ontvangst van de voorgestelde bewoording door de club en dit ook met de nodige duiding aan haar leden voor te leggen zodat zij hier gezamelijk over kunnen beslissen.

4)      Opvolging punten vorige verslag
Fietsenstalling T2/3

Yorik Torreele volgt dit op samen met de verantwoordelijken van de sportballon aangezien die nog ergens oude fietsenstallingen zouden staan hebben.

Extra voorverkooppunten

Waarom niet in de cafés van ASC’s?

Frank Verhulst licht toe dat deze verkooppunten zouden moeten werken met Tickethour, een systeem dat gekoppeld is aan de voetbalbond (zo kan men controleren dat er geen tickets verkocht worden aan mensen met een stadionverbod). De club werkt echter aan een geautomatiseerd ticketingsysteem, incl. draaihekken. Op deze manier zullen extra verkooppunten in de (nabije) toekomst niet meer nodig zijn.
De invoering van Tickethour in de externe verkooppunten zou dus heel wat tijd en energie kosten om dan slechts voor een heel beperkte tijd zinvol te zijn.

Stadionsubsidie
zie boven

5)      Stadion
- Wanneer worden de ingangen/uitgangen aangepakt qua veiligheid ? Er zijn nog steeds maar 2 ingangen/uitgangen voor 6000 personen op tribune 2. En diegene aan de kant van Oude Bosuilbaan versmalt dan nog enorm door die hekken. Bij een noodgeval of chaos gaan daar doden vallen..

De mogelijkheden zijn zeer beperkt voor T2 en door de extra controle op de tickets kan dit soms tot zeer drukke momenten leiden. Men evalueert dit echter regelmatig met de veiligheid en probeert aan de nodige oplossingen te werken.
Het zal echter pas dusdanig verbeteren als er met een systeem met draaihekken en automatische ticketcontrole kan gewerkt worden.

- Kunnen er nog meer drankkramen en wc’s geplaatst worden ?
Dit wordt permanent geëvalueerd, maar de ruimte achter T2 is beperkt aangezien dit een evacuatieweg is en de mogelijkheden dus ook.

- Regenafvoer tribune 2 loopt over en is stortdouche als het regent.
- In het midden van tribune 2 zijn er verschillende planken versleten en steken nagels erdoor, alsook paar planken gewoon weg.
De club zal de situatie ter plaatse bekijken.

- Afdak voor de tribune van de rolstoelgebruikers?
Luc Van Thillo is hiermee bezig. Probleem is dat een dak het zicht voor de bovenliggende tribune zou belemmeren, omdat er destijds voor de rolstoelgebruikers een verhoogd platform gebouwd werd.  
Steffen Peelmans stelt voor dat de club samen met de G-Fans te brainstormt over een tijdelijke oplossing.

- Parkingkaarten geven bij 50% van de thuiswedstrijden geen toegang tot de parking.
Worden er maatregelen genomen hiervoor en komt er een compensatie voor de mensen die ondanks het bezit van een parkingkaart toch steeds op zoek moeten naar een parkeerplaats in de buurt van het stadion?

Er zijn te veel plaatsen verkocht als je het aantal abonnementen samen telt met de plaatsen die voor de eters voorzien dienen te worden. De club zoekt naar een oplossing door onder meer extra plaatsen te zoeken op parkings bij bedrijven in de buurt.

6)      Jaarrekeningen NV en VZW
Uit de gepubliceerde jaarrekening blijkt dat de N.V. nog altijd een negatief eigen vermogen heeft.

Is de alarmbelprocedure van art. 633 W. Venn. gevolgd; welke maatregelen heeft de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorgesteld?

Er is een intern schrijven opgesteld aan de AV naar analogie met de wettelijke verplichtingen met de nodige aanbevelingen.

 

(*) Het bestuur van ACT as ONE wil aan punt 3 toevoegen dat er tussen FASC en ACT as ONE op 10-07-2015 een akkoord werd gesloten met het oog op volgende punten:

  • Oprichting overlegorgaan met de club

  • Community-werking

  • Ombudsdienst

  • Lid directiecomité

  • én 'Golden Share' (NuNaCo)