ACT as ONE is wel degelijk overkoepelend supportersorgaan

Uitspraak RAFC-directeur Torreele weerlegd

ACT as ONE is genoodzaakt te reageren op de uitspraak van RAFC-directeur Yorik Torreele in Gazet van Antwerpen van 2 juni 2016 en zijn bewering te weerleggen. Torreele zegt:

“We missen op dit moment aan supporterszijde nog steeds één overkoepelend orgaan dat kan spreken voor alle fans. En nee, ACT as ONE is dat niet. Zij blijven gebonden aan hun eis voor supportersparticipatie, zij vertrekken niet van het standpunt 'wat kunnen we voor de club betekenen'. Daar zit nog te veel activisme om hen vooraf als gesprekspartner te zien."

Laten ons wel wezen, ACT as ONE werkt ondanks het ontbreken van erkenning door de club al langer dan vandaag mee aan een beter Antwerp. Het is unfair om tegen beter weten in te schermen met de eis tot supportersparticipatie, want zo lijkt het alsof ACT as ONE niet tot samenwerken bereid is vooraleer de supporters een meerderheidsaandeel in de club bezitten. Als er een partij is die de voorbije twee jaar kosten nog moeite gespaard heeft om de supporters te verenigen, dan is het wel ACT as ONE.

We zetten alles op een rijtje.

Supporterskoepel

Een supportersorgaan is nodig om op te komen voor de belangen van álle supporters. Sinds haar oprichting in maart 2014 ijveren we met onze vzw ACT as ONE voor de realisatie van dit orgaan. Meer nog, precies om alle verschillende supportersgroepen te verenigen onder één koepel werd ACT as ONE destijds opgericht. Zo staat het ook in de statuten. Daarom kregen in het bestuur van ACT as ONE zowel de Federatie Antwerp Supporters Clubs (FASC), de Antwerp Supporters Adviesraad (ASA), supportersclub Antwerp 150, als enkele onafhankelijke fans een of meerdere zetels toebedeeld.

Participatie

In de statuten van ACT as ONE is aan dat overkoepelend supportersorgaan ook de eis tot supportersparticipatie verbonden. Gezien de precaire gezondheidstoestand van Antwerp ten tijde van de oprichting van ACT as ONE, was dat zeker aan de orde. Met de komst van Patrick Decuyper lagen de kaarten anders: hij had geen oren naar een aandelenverwerving door de supporters. Maar financiële participatie is niet het enige wat we op Antwerp willen realiseren, ook participatie in de vorm van inspraak voor de supporters is een speerpunt in ons beleid.. Om de realisatie daarvan alle kansen te geven, staken we onze wens tot een financiële meerderheidsparticipatie niet in de koelkast maar in de diepvries: zolang Patrick Decuyper die behoefte niet voelt, ondernemen we met ACT as ONE geen verdere pogingen om aandelen te verwerven.

Samenwerken

Ondertussen  blijven we dus wel actief streven naar participatie op het vlak van overleg in naam van álle Antwerp-supporters. Én naar een degelijke, door de supporters gedragen community-werking. Daarvoor voerden we vruchtbare gesprekken met de stad, boden we aan het buurtoverleg (mee) te organiseren en de ombudsdienst te bemannen en in werking te laten treden. De inkomsten die we met merchandise, lidgelden en activiteiten genereren, reserveren we trouwens om de community-werking van de club uit te bouwen zodra het clubbestuur ons daarvoor de toelating geeft. Dat zijn dus geen inkomsten die de club misloopt. Het mag duidelijk zijn dat ACT as ONE momenteel, zelfs zonder garantie op structurele inspraak, doet wat het voor de club kan en mag doen.

Overleg

Om terug te komen op het overkoepelend supportersorgaan, vindt ACT as ONE dat beslissingen van de club afgetoetst dienen te worden bij de achterban: de supporter moet zijn opmerkingen, grieven en suggesties kunnen overmaken aan de club, zodat daar op ingespeeld kan worden. Een win-winsituatie. Al onder het oude clubbestuur werd een maandelijks overlegcomité met de fans opgestart, waar wij vragen van supporters overmaakten aan de club. Positief was dat de overlegcomités onder Patrick Decuyper werden voortgezet. Tot het overleg in februari van dit jaar stilviel, allicht te wijten aan de moeizame gespreken over het onderbrengen bij de supporters van Nunaco (de kroonjuwelen, de identiteit van Royal Antwerp FC: stamnummer, naam en kleuren). We missen echter de feedback als het aankomt op beslissingen die genomen worden door de club, zoals de aanpassing van het logo, de samenwerking met de community (waar we een uitgetekend plan hebben voorliggen) en dan nu de aanpassing van de abonnementsprijzen.

ACT as ONE kan en wil veel voor de club doen – we zijn immers supporters – maar in ruil vragen we van het clubbestuur de nodige erkenning voor de supporters in wiens naam wij zullen blijven spreken – nogmaals, wij zijn immers supporters.

Stand van zaken

Van bij de oprichting streeft ACT as ONE dus naar de eenmaking van alle supportersorganen, maar vorige zomer moest dat hele proces weer van nul beginnen. We geven een woordje uitleg. Historisch gezien telt/telde Antwerp 2 supportersorganen: de FASC is het officieel door de club erkende supportersorgaan dat instaat voor de ticketverdeling bij uitwedstrijden (en eveneens participatie nastreeft, zoals te lezen staat in hun statuten). ASA ontstond uit de onderbuik van de supporters die bijzonder ontevreden waren met het toenmalige beleid. Om als supporters als 1 blok naar buiten te kunnen treden, besliste ASA vorig jaar om op te gaan in ACT as ONE. Ook met de FASC werd toen een overeenkomst gesloten om onder 1 orgaan verder te werken. Daar wringt echter tot op heden het schoentje, want de woorden die toen op papier gezet werden, zijn tot op heden niet omgezet in daden. Net daarom maakte ACT as ONE twee weken geleden een aangepast voorstel over aan de FASC, met toegevingen langs beide kanten. Van zodra dit voorstel goedgekeurd is – er zou gisteren 1 juni over gestemd worden in de raad van bestuur van de FASC – kunnen we effectief spreken van 1 overkoepelend supportersorgaan dat in naam van alle supporters spreekt en hun belangen verdedigt. Hierboven werd al uit de doeken gedaan dat ACT as ONE precies met dat doel opgericht werd.

We wachten dus vol ongeduld en hopen spoedig een positief antwoord te ontvangen.

Ondertussen blijven we ons uiteraard inzetten voor onze club, onder andere met de ondersteuning van de organisatie van de Pioneers Cup en toetreding tot de Club of Pioneers, de financiële en logistieke ondersteuning van de jeugd en de blijvende vraag naar de club om de community-werking op ons te mogen nemen. De ontplooiing daarvan zal ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor buurt, supporters én club. In tussentijd blijven wij ons oor bij de fans te luisteren leggen. Want hoewel officieel niet door het clubbestuur erkend, we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat onze fanbevraging over de nieuwe abonnementstarieven een flinke duw in de rug was voor de prijsaanpassingen. We blijven duwen.

Met rood-witte groet

Wim Geerts
voorzitter ACT as ONE